Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
středa, 17. 10.

Historie

Ohlášky 2.11 - Památka zesnulých

Aktuální od 1. listopadu 2014 do 8. listopadu 2014 (Aktuality)

Ohlášky

Památka zesnulých – 2. listopadu

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybrali jsme 4 159 Kč.
 • Dnešní sbírka je na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 a bude za + Bohumilu Kotovou.
 • V pátek mše sv. mimořádně nebude.
 • V sobotu bude v 16,00 mše sv. v kapli v Děhylově a bude za Josefa Krejčíře a živou a + rodinu a za Josefa Velce a jeho sestru Marii, za Štěpánku Hrdinovou a manžela a za celou živou a + rodinu Hrdinovou.
 • V 17,00 bude mše sv. v kapli v Dobroslavicích a bude za oba manžely Miroslava Knoppa a Gerharda Svačinu a za živou a + rodinu Muroňovu, Knoppovu a Svačinovu.
 • V neděli bude mše sv. v 9,00 a bude za Antonína Hudečka a manželku, syna Antonína k nedožitým 65. narozeninám a za manželku, zetě, rodiče z obou stran s prosbou o další Boží ochranu
 • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendáře za 100 nebo 200 Kč, čímž podporujete misie.
 • Po mši sv. půjdeme na hřbitov, kde bude krátká pobožnost.

Ohlášky 30. neděle v mezidobí - 26. října

Aktuální od 25. října 2014 do 1. listopadu 2014 (Aktuality)

Ohlášky

30. neděle v mezidobí – 26. října

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na misie. Vybrali jsme 9 584 Kč.
 • Dnešní sbírka je na opravy.
 • Z důvodu změny času budou bohoslužby přes týden již v 16,45. Dokud bude v kostele teplo, budou bývat bohoslužby v kostele, poté budou bohoslužby během týdne na faře.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 a bude za + Františku Košařovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
 • V pátek bud také mše sv. v 16,45 a bude za živou a + rodinu Hajdukovou a Sýkorovou a duše v očistci s prosbou o další ochranu a pomoc. Po mši sv. bude jako na první pátek hodinová adorace s příležitostí ke zpovědi.
 • V sobotu je slavnost všech svatých. Mše sv. bude ráno v 9,00 a bude za všechny + farníky a za + kněze, kteří působili ve farnosti.
 • V neděli je památka Všech věrných zemřelých. Mše sv. bude zaměřená pro děti. Po mši sv. bude na hřbitově dušičková pobožnost.
 • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendáře za 100 nebo 200 Kč, čímž podporujete misie.
 • V úterý 28.10, kdy je státní svátek, se uskuteční pouť na Hostýn, na kterou jsou zváni všichni farníci. Smyslem je, abychom společně prožili celý den a více se poznali. Pojedeme vlakem a na Hostýn půjdeme pěšky z Bystřice (cca 5km). Sraz bude v 6,30 na Svinovském nádraží. V 11,00 budeme mít na Hostýně mši sv. Mši sv. lze sledovat na www.hostyn.cz.
 • Biskupové nám posílají krátký list o pronásledovaných křesťanech ve světě. Na základě tohoto listu bude sbírka příští neděle na pronásledované křesťany.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí 19. října

Aktuální od 18. října 2014 do 8. listopadu 2014 (Aktuality)

Ohlášky

29. neděle v mezidobí – 19. října

 • Dnešní sbírka byla na misie. Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendáře za 100 nebo 200 Kč, čímž podporujete misie.
 • Dnes po mši sv. bude farní kafe, kde jsme všichni zváni. Proto nebude růžencová pobožnost.
 • Místop čtvrtku bude mše sv. v pondělí v 17,30. Náboženství bude ve čtvrtek normálně od 15,30 do 16,15 na faře.
 • V úterý 28.10, kdy je státní svátek, se uskuteční pouť na Hostýn, na kterou jsou zvány děti z náboženství a jejich rodiče, schola ministranti i ostatní farníci. Smyslem je, abychom společně prožili celý den a více se poznali. Pojedeme vlakem a na Hostýn půjdme pěšky z Bystřice (cca 5km). Sraz bude v 6,30 na Svinovském nádraží. V 11,00 budeme mít na Hostýně mši sv.
 • Při sčítání věřících minulou neděli bylo v našem kostele celkem 167 lidí, z toho 37% mužů a 63 % žen. 30% lidí je výdělečně činných. Analýza tohoto stavu bude zveřejněna při hodnocení finančních a pastoračních záležitostí na závěr roku.

Ohlášky 28. neděle v mezidobí 12. října

Aktuální od 11. října 2014 do 18. října 2014 (Aktuality)

Ohlášky

28. neděle v mezidobí – 12. října

 • Dnes po mši sv. bude udílení svátosti křtu, proto nebude růžencová pobožnost.
 • Vyučování náboženství je na faře ve čtvrtek 15,30 – 16,15.
 • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendáře za 100 nebo 200 Kč, čímž podporujete misie. Příští neděli bude sbírka na misie.
 • Příští neděli bude mše sv. obětována za Martinovské občany
  u příležitosti 590 let od první písemné zmínky o Martinově.
 • Příští neděli po mši sv. bude farní kafe. Kdo můžete, vemte prosím buchtu k posezení u kávy.

Ohlášky 27. neděle v mezidobí - 5. října

Aktuální od 4. října 2014 do 11. října 2014 (Aktuality)

Ohlášky

27. neděle v mezidobí – 5. října

 • Dnes po mši sv. bude růžencová pobožnost.
 • Tento týden začne vyučování náboženství, které bude 15,30 – 16,15 na faře. Prosíme rodiče dětí, které budou do náboženství chodit, a ještě neodevzdali přihlášku, aby alespoň na sebe zaslali e-mailový kontakt.
 • V pátek v 17,30 bude mše sv. místo minulého pátku. Po mši sv. bude hodinová adorace s příležitostí ke zpovědi.
 • V sobotu bude mše sv. v 17,00 v kapli v Děhylově a v 18,00 v kapli v Dobroslavicích. Příští neděli proto nebude organizován svoz věřících auty z Děhylova a Dobroslavic do kostela v Plesné.

Ohlášky - slavnost sv. Václava

Aktuální od 27. září 2014 do 4. října 2014 (Aktuality)

Ohlášky

Sv. Václava – 28. září

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 5 129 Kč.
 • Z důvodu nepřítomnosti o. Pavla bude příští týden mše sv. místo čtvrtku v pondělí v 17,30. Mše sv. místo prvního pátku a adorace bude až za týden.
 • Děkujeme všem, kteří ve středu pomohli s naložením dřeva, které zůstalo po brigádě.
 • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendáře za 100 nebo 200 Kč, čímž podporujete misie.
 • Po dlouhé úvaze bylo rozhodnuto o zrušení linky Z 5, která sváží věřící do kostela z Dobroslavic a Děhylova. Důvodem byly neúměrně vysoké náklady na provoz linky ve srovnání s její využívaností. Dnešní neděli tedy jede autobus naposledy. Od příští neděle budou ve stejných časech zajištěna osobní auta, která budou věřící svážet. O rozpis služeb se stará p. Jan Bochňák. Děkujeme všem, kteří se do svozu věřících zapojí. Auta pojedou každou neděli mimo druhou neděli v měsíci, kdy v sobotu bývají bohoslužby v kaplích Děhylově a Dobroslavicích.

Pastýřský list o. biskupa

Aktuální od 27. září 2014 do 10. října 2014 (Aktuality)

Pastýřský list k svátku svatého Václava

Milovaní bratři a sestry,

slavíme dnes svátek patrona naší vlasti, dědičného panovníka a vládce této země. V občanském kalendáři si připomínáme Den státnosti. Je dobře, že celá společnost, i naši nevěřící spoluobčané vnímají tohoto světce jako skutečného zakladatele našeho státu, který si ve svých dějinách prožil mnohé. V těch nejtěžších dobách se lidé utíkali právě k němu s vědomím, že on je ten, který se za svůj národ stále přimlouvá, protože ho má upřímně rád. Projevoval to nakonec i ve svém pozemském životě, který zpečetil svou krví prolitou pro své postoje, kdy měl vždy na mysli především dobro národa. Je bezesporu stálou výzvou všem politikům, i těm naší doby, že vládnout znamená především sloužit, a je-li to nutné, i se obětovat. Svatováclavská tradice se vine celými našimi dějinami, i těmi z posledních období. Vzpomeňme na Palachův týden před 25 roky. Lidé se shromáždili u sochy svatého Václava a listopadové události se odehrávají na stejném místě. Lidé výběrem místa dávali najevo důvěru svému panovníkovi, který je skutečným vévodou této země. Chceme si v den jeho svátku uvědomit, že stát je politickým uskupením, které spojuje lidi v jedno velké společenství, kde jedni mají zodpovědnost i za ty druhé. Václavova zodpovědnost je historicky zcela jasná.

Mnohokrát už jsme slyšeli, že základem státu je rodina. A také jsme mnohokrát slyšeli, že v současné době je rodina v krizi. Tato skutečnost se netýká jen nás, ale i velké části tzv. civilizovaného světa. Je-li toto tvrzení pravdivé, pak se vůbec nemůžeme divit, že i stát se nachází v krizi. Opravdu tu nejde jen o krizi ekonomickou, byť i ta přináší svá společenská a sociální negativa, ale je to především krize morální. A ta pak prostupuje i oblast ekonomickou, protože někteří mají a mají stále víc, a druzí zas nemají a nemají vůbec žádnou naději, že by jim ti, co mají víc, nějak pomohli dostat se z jejich chudoby. Pokud nenabydou svého významu hodnoty jako solidarita, poctivost i v maličkostech, nezištnost, … situace se těžko změní. Takže chceme-li proměnit situaci ve státě, je třeba začít každý sám u sebe.

Jak už jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, nebo i z jiných zdrojů, v říjnu tohoto roku, tedy už za pár dní, začíná v Římě biskupská synoda právě na téma rodiny. Je mnoho témat, která je třeba na tomto vrcholném fóru prodiskutovat. A protože věříme, že při takových setkáních je ve hře i Duch svatý, prosí nás Svatý Otec právě v dnešní den o modlitbu za pomoc Ducha svatého při těchto jednáních. Je to v našem vlastním zájmu. Vždyť dobře fungující rodina dává předpoklad i pro dobře fungující stát. Dobře fungující rodina vychovává dobré občany, kteří i v budoucnu nebudou myslet jen na sebe, ale také na dobro celku. Prosím, pamatujte na tuto výzvu nejen teď v kostele při přímluvách, ale i dnes odpoledne nebo večer. Co vám brání, abyste si doma udělali třeba malou Bohoslužbu Slova, kdy si přečtete dnešní čtení a pak se můžete pomodlit i svatý růženec nebo alespoň jeho část.

Když hovoříme o rodině, je zde ještě jedna podoba „rodiny“. Je to naše obec, naše město. I o tuto rodinu musím mít starost a dělat vše pro to, aby se ta naše obecní, městská rodina nedostala do krize. Ta má vždy nějaké vedení, které na sebe bere opravdu velkou zodpovědnost. Za několik dní budou obecní volby a každý občan v patřičném věku má možnost dát někomu svůj hlas. Jsem přesvědčen, že zvláště v menších obcích znáte kandidáty a že víte velmi dobře, kdo z nich je schopen se pro tuto obecní „rodinu“ dle vzoru svatého Václava třeba i obětovat. Pokud se dotyčný kandidát umí za své priority i pomodlit a prosit Pána o pomoc, je to jasný signál. Ve větších městech se denně setkáváme s billboardy, které nám ukazují jakési „prorocké vize“ do budoucna. Ještě jsem ale nepotkal jediný plakát, který by říkal: chci tady být pro vás, chci vám sloužit tělem i duší a chci se za Vás třeba i obětovat.

Možná řeknete, že takového kandidáta na listině nenajdete. Ale přesto Vás prosím, abyste k volbám šli, neboť svou neúčastí dáváte hlas třeba tomu, koho byste už vůbec na radnici nechtěli vidět. Je pak marné kritizovat, když jsem sám trošku vinen.

Kéž se Svatý Václav přimlouvá za celý stát, za naše rodiny, i za rodiny „obecní“, které mají pomáhat konkrétním lidem

Bůh Vám všem žehnej

+František V. Lobkowicz

Nabídka zaměstnání v Charitě

Aktuální od 26. září 2014 do 24. října 2014 (Aktuality)

Charita Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení pro Charitní dům SV. Benedikta labre

– nízkoprahové denní centrum na pozici:

 

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek na dobu určitou s možným následným prodloužením
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zajímavou a smysluplnou práci
 • zázemí stabilní neziskové organizace

Pracovní náplň:

 • přímá práce s uživateli služeb dle jejich individuálního plánu
 • zajištění provozu Nízkoprahového denního centra (jednosměnný provz)

 

Požadujeme:

 • splnění odborné způsobilosti pro výkon pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • výborné komunikační schopnosti a psychická odolnost
 • znalost standardů kvality
 • znalost práce na PC
 • ztotožnění se s filosofií Charity Ostrava a etickým kodexem Charity Česká republika
 • motivaci k práci s cílovou skupinou
 • řidičský průkaz sk. B výhodou

 

Místo výkonu práce: Charitní dům sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum, Lidická 54, 730 00 Ostrava-Vítkovice

 

 

Zájemci o uvedenou pracovní pozici, splňující požadovaná kriteria, mohou zaslat v termínu do 8. 10. 2014 přihlášku do výběrového řízení (motivační dopis) spolu se svým životopisem na adresu:

Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi, Kapitolní 14, 730 00 Ostrava-Zábřeh

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2014

Bližší informace: Mgr. Ivo Křížka, vedoucí Charitního domu sv. Benedikta Labre, tel.:  731 625 788, e-mail: cho.benedikt.ndc@charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Ohlášky 25. neděle v mezidobí - 21. září

Aktuální od 20. září 2014 do 29. září 2014 (Aktuality)
 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na církevní školy. Vybralo se 3 147 Kč. Dnes je sbírka na opravy.
 • Děkujeme všem, kteří pomohli při sobotní brigádě. Udělal se velký kus práce.
 • Ve čtvrtek v 18,00 bude v  kostele v Plesné koncert v rámci svatováclavského hudebního festivalu. Proto bude mše sv. místo čtvrtku ve středu v 17,30.
 • V sakristii si můžete zakoupit misijní kalendáře za 100 nebo 200 Kč, čímž podporujete misie.

Ohlášky - Svátek Povýšení sv. Kříže 14. 9

Aktuální od 14. září 2014 do 21. září 2014 (Aktuality)

Ohlášky

Povýšení Sv. Kříže – 14. září

 • Dnes je sbírka na církevní školy.
 • Dnes po bohoslužbě bude „farní kafe“ – všichni jsou zváni k posezení na faře.
 • Velká brigáda, při které se vyklidí sklep a půda fary bude tuto sobotu 20. září. V 7,00 bude v kostele mše sv. a v 8,00 bude před farou rozdělení práce. Občerstvení je zajištěno. Díky všem, kteří dojdete pomoci – budeme vyklízet sklep, půdu, uklízet dvůr. Práce je pro muže i ženy.
 • S brigádou nám pomůže společenství mladých z Havířova.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!