Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
pondělí, 27. 5.

Historie

Ohlášky 22.4

Aktuální od 21. dubna 2018 do 28. dubna 2018 (Aktuality)

4. neděle Velikonoční

 • Děkujeme za mimořádnou sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního Východu. Vybrali jsme 10 099,- Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Od příštího čtvrtku 26.4 budou bohoslužby během týdne již v kostele.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 v kostele  a bude za živou a + rodinu Kuzníkovou a Šimíkovou
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za syna a manžela, rodinu Šilerovu, Vítečkovu a Soňu Gavlasovou

Synoda o mládeži

Aktuální od 19. dubna 2018 do 29. června 2018 (Aktuality)

Biskupská synoda je shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". Zasedání bude probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě.

Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Aby ještě hlouběji poznal situaci v České republice, vyzval všechny mladé, aby mu na facebooku odpověděli na otázky, o kterých se bude diskutovat.

Výzva otce biskupa Tomáše Holuba

https://www.youtube.com/watch?v=EC8IfKo_ACc

Kroky jak na to:

Synoda o mládeži – jak nám můžeš říct svůj názor

1.      Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze Synoda o mládeži 2018 (http://www.facebook.com/groups/diskuze.synoda2018)

2.      Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky do 31. 8. 2018

3.      Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)

4.      1. 5. bude na webu (https://www.cirkev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena metodika témat synody pro společenství mládeže

5.      Sdílej s mladými, co církev neznají a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro budoucnost církve)

Díky za spolupráci, o. Kamil Strak a sekretariát Sekce pro mládež ČBK

Ohlášky 15.4

Aktuální od 14. dubna 2018 do 21. dubna 2018 (Aktuality)

3. neděle velikonoční

 • Dnes byla mimořádná sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního Východu.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za všechny zemřelé v rodině
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Vítězlavu Perončíkovu, rodiče Jeronýma Dřízgu, Vladimíra Tyralu a manžely Vysloužilovy

Ohlášky 8.4

Aktuální od 7. dubna 2018 do 14. dubna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

2. neděle Velikonoční

 • Dnes po bohoslužbě jsme zváni do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na kněžský seminář. Vybralo se 12 588 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude na poděkování za 60 let společného života s prosbou o další požehnání a ochranu pro celou rodinu
 • V sobotu bude v 17,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Josefa Velce, manželku Elišku, k jejím nedožitým 90. narozeninám, za rodiče z obou stran a za duše v očistci a za živou a zemřelou rodinu Valochovou a Bedrunkovou   s prosbou o dar zdraví a další Boží ochranu.
 • V 18,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za dceru Marii a rodinu Marcovu, Michaliskovu a Bernátovu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Věru Tvarůžkovou a manžela Bohuslava
 • Příští neděli bude mimořádně sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a blízkého východu. Naši biskupové nám k této sbírce zasílají následující slova:

Drazí bratři a sestry,

stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí.

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.

Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

Ohlášky 1.4

Aktuální od 31. března 2018 do 7. dubna 2018 (Aktuality)

Ohlášky

Velikonoční neděle

 • Děkujeme za sbírku minulé neděle na opravy. Vybralo se 4 870 Kč.
 • Dnes je sbírka na kněžský seminář.
 • Zítra v pondělí bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za rodinu Plevovu, za živou a + rodinu Valovu, Gadlinovu a duše v očistci
 • Od změny času jsou bohoslužby během týdne v 17,30.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 dole na faře a bude za Žofii Chylovou, manžela, syna, zetě a za Marii Kozelskou, manžela a vnučku Janu
 • Pátek je první pátek v měsíci. Bohoslužba bude v 17,30 dole na faře a bude za Pavla Holušu, bratra Jiřího a + rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Václava Hruzíka, dceru, rodiče a duše v očistci. Bohoslužba je zaměřená pro děti. Po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • Děkujeme všem za pomoc při přípravě a organizaci velikonočních obřadů.

Modlitba...

Aktuální od 30. března 2018 do 13. dubna 2018 (Aktuality)

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem hřích.

Vyznávám, že jsem člověk ze země, z hlíny,
a přesto určený k tomu, abych létal a plachtil ve větru.

Vyznávám se z hříchu modloslužebnictví. Beru sám sebe příliš vážně.
Svému Já říkám „Vaše Veličenstvo“. Klaním se před oltářem své vůle,
rozčiluje mě vůle ostatních.

Vyznávám se, že netančím. Vesmírný tanec je příliš nebezpečný,
osobní tanec zas příliš mnoho prozrazuje.

Vyznávám, že se nesměju uvolněně.
Mé křehké Já mi dovoluje jen úsměvy se sevřenými rty.

Vyznávám svou marnivost, svou falešnou pokoru.
Má důstojnost pohrdá svobodou bláznů.

Vyznávám svůj strach, svou úzkost, svou poddajnost.
Můj strach je hřích; zakrývá nedostatek víry.
Moje úzkost je zrada; odkrývá nedostatek naděje.
Moje poddajnost je podřízenost; odhaluje strach ze svobody.

Vyznávám se ze serióznosti.
Výše než spontaneitu a svobodu stavím zdvořilost.

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem hřích. …

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem milost.

Ve tvé milosti se znovu rodím, jsem přetvářen a obnovován.

I když sotva znám hloubku svého hříchu, je dotýkán a objímán,
je mírněn olejem odpuštění, balzámem milosrdenství.

Ty překonáváš mou temnotu, Ty pozvedáš mou vinu, Ty tišíš mou úzkost.

Vyznávám, že jsem hřích. Vyznávám, že jsem milost.
Ve svém hříchu, v Tvé milosti vyznávám, že Ty jsi Bůh.
A v hříchu a milosti zůstávám Tvým milovaným přítelem.

Převzato z knihy D. Cozzense Měnící se tvář kněžství (2003)

Ohlášky 25.3

Aktuální od 24. března 2018 do 31. března 2018 (Aktuality)

Květná neděle

 • Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba v 17,30 a bude za všechny + kněze, kteří působili v plesenské farnosti. Zpovídat se bude 16,30 – 17,10. Nácvik ministrantů bude v 17,10.
 • Na Velký pátek bude v 16,45 modlitba Křížové cesty a v 17,30 budou Velkopáteční obřady. Zpovídat se bude 16,30 – 17,10. Nácvik ministrantů na obřady bude v 17,10. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu ve 20,00 bude vigilie zmrtvýchvstání Páně. Bohoslužba bude za + Antonína Trubeckého, jeho manželku, jejich rodiče a sourozence, za  + Fr. Tyralovou, manžela, sourozence a jejich rodiče, za duše v očistci. Nácvik ministrantů bude v 19,30.
 • Příští neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Bohoslužba bude v 9,00 a bude za Stanislava Bochňáka, manželku, živou a + rodinu.

Ohlášky 18.3

Aktuální od 17. března 2018 do 24. března 2018 (Aktuality)

5. neděle postní

 • Děkujeme všem, kteří přišli v pátek pomoci s úklidem kostela.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli je Květná neděle. Zpovídat se bude 8,00 – 8,45. Na začátku bohoslužby se budou žehnat ratolesti. Sbírka bude na opravy. Bohoslužba bude za Josefa Klose, manželku a rodiče z obou stran

Velikonoční bohoslužby

Aktuální od 17. března 2018 do 2. dubna 2018 (Aktuality)

Velikonoční bohoslužby

 • Květná neděle (25.3): 9,00 (zpovídání 8,00 – 8,45)
 • Zelený čtvrtek (29.3): 17,30 (zpovídání 16,30 – 17,10)
 • Velký pátek (30.3): 17,30 (zpovídání 16,30 – 17,10)
 • Velikonoční vigilie (31.3): 20,00
 • Neděle zmrtvýchvstání (1.4): 9,00
 • Velikonoční pondělí (2.4): 9,00

Ohlášky 11.3

Aktuální od 10. března 2018 do 17. března 2018 (Aktuality)

4. neděle postní

 • Z důvodu jarních prázdnin ve čtvrtek nebude výuka náboženství.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a + rodinu
 • V pátek bude velký předvelikonoční úklid kostela. Děkujeme všem, kteří dojdou pomoci.
 • V sobotu bude v 16,00 bohoslužba v kapli v Děhylově a bude za Josefa Velce, manželku Elišku, k jejím nedožitým 90. narozeninám, za rodiče z obou stran a za duše v očistci
 • V 17,00 bude bohoslužba v kapli v Dobroslavicích a bude za Milana Francůza, sourozence a rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 v kostele a bude za Stanislava Vyviala, rodiče z obou stran a duše v očistci

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!