Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz
neděle, 22. 4.

Historie

Ohlášky 29.1

Aktuální od 28. ledna 2017 do 4. února 2017 (Aktuality)

4. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • V pondělí v 14,30 bude v kostele pohřeb pana Jiřího Poštulky.
 • Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Proto bude mše sv. v 16,45 v kostele a bude za + Anežku Chamrádovou, sourozence, jejich rodiče, za + Marii Kašovou a + Valentina Kašu, za Ivana Nykla, manželku, za Annu Janečkovou a za duše v očistci
  a Vladislava Vavrečkovy a rodiče z obou stran.
 • Pátek je první pátek v měsíci. Mše sv. bude v 16,45 dole na faře a bude za + maminku a syna Adama
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za Oldřicha Cholevu, živou a + rodinu
 • Příští neděli 5. února od 14,00 do16,00 bude bowling pro ty, kteří chodili jako koledníci v Tříkrálové sbírce. Bowling bude v zábavním centru Zuzana v Porubě. Prosíme ty, kteří se bowlingu zúčastní, aby se zapsali na seznam, který j v sakristii, nebo se ohlásili farním e-mailem.

Ohlášky 22.1

Aktuální od 21. ledna 2017 do 28. ledna 2017 (Aktuality)

3. neděle v mezidobí

 • Dnes odpoledne 16,00 – 17,00 bude dole na faře tichá adorace.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude + Vlastu
  a Vladislava Vavrečkovy a rodiče z obou stran.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Karla Hruzíka, manželku a rodiče z obou stran
 • Za 14 dní v neděli 5. února od 14,00 do16,00 bude bowling pro ty, kteří chodili jako koledníci v Tříkrálové sbírce. Bowling bude v zábavním centru Zuzana v Porubě. Prosíme ty, kteří se bowlingu zúčastní, aby se zapsali na seznam, který j v sakristii, nebo se ohlásili farním e-mailem.

Ohlášky 15.1

Aktuální od 14. ledna 2017 do 21. ledna 2017 (Aktuality)

2. neděle v mezidobí

 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Dnes 15.1 v 16,00 bude v kapli v Děhylově koncert komorního souboru Pěvecké sdružení ostravských učitelek „Ostravská klika“. Koncert je poděkováním všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude na jistý úmysl.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Jindřišku a Ladislava Holušovy, živou a + rodinu
 • Příští neděli odpoledne 16,00 – 17,00 bude dole na faře tichá adorace.

Kázání papeže Františka o Zjevení Páně

Aktuální od 7. ledna 2017 do 21. ledna 2017 (Aktuality)

Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu

„Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit“ (Mt 2,2).
Těmito slovy nás mudrci, přišlí ze vzdálených zemí, seznamují s tím, proč vážili tak dlouhou cestu: aby se poklonili novorozenému králi. Uvidět a poklonit se – tyto dvě činnosti vynikají z podání evangelia: uviděli jsme hvězdu a chceme se poklonit.

Tito muži uviděli hvězdu, která je přiměla vydat se na cestu. Objev neobvyklého úkazu na nebi uvolnil celou řadu nesčetných událostí. Nebyla to hvězda, která zazářila výlučně pro ně, a neměli ani nějakou zvláštní DNA, aby ji objevili. Jak správně konstatoval jeden církevní otec, mudrci se nedali na cestu proto, že viděli hvězdu, nýbrž uviděli hvězdu, protože byli na cestě (srov. sv. Jan Chrysostom). Měli srdce otevřené horizontu a mohli spatřit, co jim ukazovalo nebe, protože v sobě měli touhu, která je hnala. Byli otevřeni novosti.

Mudrci tak představují portrét věřícího, tedy člověka, kterému se stýská po Bohu a který cítí, že mu chybí domov, nebeská vlast. Jsou obrazem všech těch lidí, kteří si ve svém životě nedali umrtvit srdce.

Svatý stesk po Bohu plyne z věřícího srdce, které ví, že evangelium není minulá, nýbrž přítomná událost. Svatý stesk po Bohu nám umožňuje mít oči otevřené před každým pokusem o redukování a ochuzení života. Svatý stesk po Bohu je věřící paměť, která se vzpírá prorokům zkázy. Tento stesk je tím, co uchovává naživu naději věřící obce, která týden co týden úpěnlivě prosí slovy: „Přijď, Pane Ježíši!“

Právě tento stesk vedl starce Simeona, aby chodil denně do chrámu s jistotou, že jeho život neskončí, dokud nebude mít v náruči Spasitele. Tento stesk přiměl marnotratného syna vymanit se z destruktivního postoje a vyhledat náruč svého otce. Tento stesk vnímal ve svém srdci pastýř, který zanechal devadesát devět ovcí, aby šel hledat tu ztracenou, a zakoušela ho také Marie Magdalena onoho nedělního rána, když se ubírala ke hrobu, kde ji potkal vzkříšený Mistr. Stesk po Bohu nás vytahuje ven z našich deterministických ohraničení, která nás nutí myslet si, že se nic nedá změnit. Stesk po Bohu je postoj, který láme nudný konformismus a nutí nás, abychom se zasadili o onu změnu, po které toužíme a kterou potřebujeme. Stesk po Bohu má svoje kořeny v minulosti, ale nekončí tam, nýbrž hledá budoucnost. Věřící „nostalgik“, podněcovaný svojí vírou, hledá Boha jako mudrci na těch nejodlehlejších místech dějin, neboť ve svém srdci tuší, že jej tam očekává Pán. Jde na periferii, na hranice a na místa nedotčená evangeliem, aby se mohl setkat se svým Pánem; a nepočíná si přitom nikterak nadřazeně, nýbrž jako žebrák, který nemůže ignorovat oči toho, pro něhož je dobrá zvěst dosud neznámým územím.

Opačný postoj měli v Herodově paláci jen pár kilometrů od Betléma ti, kdo si neuvědomovali, co nastává. Zatímco mudrcové byli na cestě, Jeruzalém spal. Dřímal společně s Herodem, který, místo aby hledal, spal také. Pohroužen ve spánku umrtveného svědomí. A zděsil se. Je to zděšení, které se před novostí, jež převrací dějiny, uzavírá do sebe, do svých závěrů, svých poznatků a úspěchů. Je to zděšení toho, kdo sedí na svém bohatství a neumí dohlédnout dál. Zděšení, které se rodí v srdci toho, kdo chce kontrolovat všechno a všechny; zděšení toho, kdo je pohroužen do kultury vítězství za každou cenu; kultury, ve které je místo pouze pro „vítěze“ a za jakoukoli cenu. Zděšení, které se rodí ze strachu a obav z toho, co nám klade otázky a ohrožuje naše jistoty a pravdy, naše způsoby přilnutí k tomuto světu a životu. Herodes měl strach, který jej přiměl hledat bezpečí ve zločinu. „Necas parvulos corpore, quia te necat timor in corde – Vraždíš tyto maličké jen proto, že vraždíš strach ve svém srdci.“ (sv. Quodvultdeus, Sermo 2, modlitba se čtením ze svátku Svatých neviňátek 28. prosince).

Chceme se poklonit. Oni mužové přišli z Východu, aby se poklonili, a přišli na místo, které je vlastní králi: do paláce. Přišli tam – a to je důležité - na základě svého hledání. Bylo to náležité místo, protože králi se náleží narodit se v paláci a mít svůj dvůr a své poddané. Je to znamení moci, úspěchu a zdařilého života. A je možné očekávat, že tento král bude uctívaný, obávaný a že mu bude pochlebováno, avšak nikoli, že bude milován. Toto jsou mondénní schémata, drobní bůžci, kterým vzdáváme poctu: kult moci, zdání a nadřazenosti. Idoly, které slibují pouze smutek, otroctví a strach.

A právě tam začínala ta delší cesta, kterou se museli vydat tito mužové, přišlí zdaleka. Tam museli projevit tu nejobtížnější a nejkomplikovanější neohroženost, totiž objevit, že to, co hledali, nebylo v paláci, nýbrž na místě, které je jinde nejen zeměpisně, ale i existenčně. Tam neviděli hvězdu, která je přiměla objevit Boha, který chce být milován, což je možné jedině ve znamení svobody a nikoli tyranie; objevit, že pohled tohoto neznámého, ale vytouženého krále neponižuje, nezotročuje a neuvězňuje. Objevit, že Boží pohled pozvedá, odpouští a uzdravuje. Objevit, že Bůh se chtěl narodit tam, kde jsme jej nečekali a možná ani nechtěli. Anebo kde jej nezřídka popíráme. Objevit, že Boží pohled objímá raněné, znavené, týrané a opuštěné a Jeho síla a Jeho moc se jmenuje milosrdenství. Jak vzdálený je pro některé Betlém od Jeruzaléma!

Herodes se nemohl poklonit, protože nechtěl, ani nemohl měnit svůj pohled. Nechtěl se přestat klanět sobě samému a věřit, že s ním všechno začíná i končí. Nemohl se klanět, protože usiloval o to, aby se klaněli jemu. Ani kněží se nemohli klanět, protože věděli mnoho, znali proroctví, ale nebyli ochotni putovat, ani se změnit.

Mudrci pociťovali stesk, nechtěli už obvyklé věci. Měli dost zvyklostí a byli znuděni a unaveni Herodem svojí doby. Avšak tam, v Betlémě, byl příslib novosti, příslib nezištnosti. Tam se dělo něco nového. Mudrci se mohli klanět, protože měli odvahu vykročit, a když padli na zem před maličkým, padli na zem před chudým, padli na zem před bezbranným, padli na zem před neobvyklým a nepoznaným betlémským Dítětem, objevili Boží Slávu.

Převzato ze stránek Vatikánského rozhlasu (http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25014)

Ohlášky 8.1

Aktuální od 7. ledna 2017 do 14. ledna 2017 (Aktuality)

Křtu Páně

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Zdeňka Klapucha, živou a + rodinu
 • Příští neděli bude mše sv. zaměřená pro děti. Po mši sv. bude farní kavárna.
 • Příští neděli 15.1 v 16,00 bude v kapli v Děhylově koncert komorního souboru Pěvecké sdružení ostravských učitelek „Ostravská klika“. Koncert je poděkováním všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.

Ohlášky 1.1

Aktuální od 31. prosince 2016 do 7. ledna 2017 (Aktuality)

Matky Boží Pany Marie

 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Pátek je první pátek v měsíci a je slavnost Zjevení Páně. Mše sv. bude v 16,45 v kostele a bude za Antonína Válka. Při mši sv. se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
 • Děkujeme všem, kteří se účastní tříkrálové sbírky.
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude za + Zdeňka Řezáče k nedožitým 85. narozeninám, za živou a + rodinu a duše v očistci.
 • V lednu nebudou bohoslužby v Děhylově a Dobroslavicích.

Ohlášky 25.12

Aktuální od 23. prosince 2016 do 31. prosince 2016 (Aktuality)

Slavnost Narození Páně

 • Dnes je sbírka na opravy.
 • Zítra je sv. Štěpána. Mše sv. bude v 9,00 v kostele a bude na poděkování za hojnost milostí, dar zdraví, ochranu a požehnání pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude mše sv.
 • V sobotu na Silvestra bude mše sv. v 15,30 v kostele a bude za Stanislava Bochňáka, rodiče z obou stran a duše v očistci. Od 15,00 bude v kostele tichá adorace.
 • Příští neděli na Nový rok bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Františka Mydlarčíka, rodinu Mydlarčíkovu a Holušovu

Vánoční bohoslužby Ostrava 2016

Aktuální od 18. prosince 2016 do 6. ledna 2017 (Aktuality)

Vánoční bohoslužby Ostrava 2016

Ohlášky 18.12

Aktuální od 17. prosince 2016 do 25. prosince 2016 (Aktuality)

4. neděle adventní

 • Dnes v 16,00 bude v našem kostele koncert naší farnice Barbory Čechové a jejích hostů.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. v 16,45 dole na faře a bude za + Věru Martiníkovou.
 • Ve čtvrtek 22.12 jsme zváni do Dobroslavic na tradiční Živý Betlém.
 • Na Štědrý den bude „půlnoční“ mše sv. v 22,00 v kostele a bude za farníky.
 • Na Boží hod vánoční 25. prosince bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Jaroslava a Emilii Drkošovy, oboje rodiče a živou rodinu.
 • Na Boží hod vánoční bude mše sv. zaměřená pro děti. Prosíme děti, aby si – stejně jako v uplynulých letech - donesli do kostela nějakou hračku, kterou dostanou pod stromeček. Budeme si o tom povídat při kázání.
 • Děkujeme všem, kteří se starají o vánoční výzdobu kostela.

Ohlášky 11.12

Aktuální od 10. prosince 2016 do 17. prosince 2016 (Aktuality)

3. neděle adventní

 • Děkujeme všem, kteří pomohli v pátek s předvánočním úklidem kostela.
 • Dnes po mši sv. jsme zváni do farní kavárny.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli bude mše sv. v 9,00 v kostele a bude za + Klárku Holušovou k prvnímu výročí úmrtí.
 • Příští neděli se bude zpovídat již od 8,00.
 • Příští neděli v 16,00 bude v našem kostele adventní koncert naší farnice Barbory Čechové.
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!