Biblický citát na dnešní den
Přispějte utlačenému. (Iz 1,17)
www.vira.cz
pondělí, 15. 7.

Historie

Modlitba...

Aktuální od 30. března 2018 do 13. dubna 2018 (Aktuality)

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem hřích.

Vyznávám, že jsem člověk ze země, z hlíny,
a přesto určený k tomu, abych létal a plachtil ve větru.

Vyznávám se z hříchu modloslužebnictví. Beru sám sebe příliš vážně.
Svému Já říkám „Vaše Veličenstvo“. Klaním se před oltářem své vůle,
rozčiluje mě vůle ostatních.

Vyznávám se, že netančím. Vesmírný tanec je příliš nebezpečný,
osobní tanec zas příliš mnoho prozrazuje.

Vyznávám, že se nesměju uvolněně.
Mé křehké Já mi dovoluje jen úsměvy se sevřenými rty.

Vyznávám svou marnivost, svou falešnou pokoru.
Má důstojnost pohrdá svobodou bláznů.

Vyznávám svůj strach, svou úzkost, svou poddajnost.
Můj strach je hřích; zakrývá nedostatek víry.
Moje úzkost je zrada; odkrývá nedostatek naděje.
Moje poddajnost je podřízenost; odhaluje strach ze svobody.

Vyznávám se ze serióznosti.
Výše než spontaneitu a svobodu stavím zdvořilost.

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem hřích. …

Pane Bože, smiluj se nade mnou, neboť jsem milost.

Ve tvé milosti se znovu rodím, jsem přetvářen a obnovován.

I když sotva znám hloubku svého hříchu, je dotýkán a objímán,
je mírněn olejem odpuštění, balzámem milosrdenství.

Ty překonáváš mou temnotu, Ty pozvedáš mou vinu, Ty tišíš mou úzkost.

Vyznávám, že jsem hřích. Vyznávám, že jsem milost.
Ve svém hříchu, v Tvé milosti vyznávám, že Ty jsi Bůh.
A v hříchu a milosti zůstávám Tvým milovaným přítelem.

Převzato z knihy D. Cozzense Měnící se tvář kněžství (2003)

Modlitba ve stáří

Aktuální od 7. prosince 2017 do 31. prosince 2017 (Aktuality)

Sv. František Saleský (1567 – 1622)

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. 
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.

Kázání papeže Františka o Zjevení Páně

Aktuální od 7. ledna 2017 do 21. ledna 2017 (Aktuality)

Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu

„Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit“ (Mt 2,2).
Těmito slovy nás mudrci, přišlí ze vzdálených zemí, seznamují s tím, proč vážili tak dlouhou cestu: aby se poklonili novorozenému králi. Uvidět a poklonit se – tyto dvě činnosti vynikají z podání evangelia: uviděli jsme hvězdu a chceme se poklonit.

Tito muži uviděli hvězdu, která je přiměla vydat se na cestu. Objev neobvyklého úkazu na nebi uvolnil celou řadu nesčetných událostí. Nebyla to hvězda, která zazářila výlučně pro ně, a neměli ani nějakou zvláštní DNA, aby ji objevili. Jak správně konstatoval jeden církevní otec, mudrci se nedali na cestu proto, že viděli hvězdu, nýbrž uviděli hvězdu, protože byli na cestě (srov. sv. Jan Chrysostom). Měli srdce otevřené horizontu a mohli spatřit, co jim ukazovalo nebe, protože v sobě měli touhu, která je hnala. Byli otevřeni novosti.

Mudrci tak představují portrét věřícího, tedy člověka, kterému se stýská po Bohu a který cítí, že mu chybí domov, nebeská vlast. Jsou obrazem všech těch lidí, kteří si ve svém životě nedali umrtvit srdce.

Svatý stesk po Bohu plyne z věřícího srdce, které ví, že evangelium není minulá, nýbrž přítomná událost. Svatý stesk po Bohu nám umožňuje mít oči otevřené před každým pokusem o redukování a ochuzení života. Svatý stesk po Bohu je věřící paměť, která se vzpírá prorokům zkázy. Tento stesk je tím, co uchovává naživu naději věřící obce, která týden co týden úpěnlivě prosí slovy: „Přijď, Pane Ježíši!“

Právě tento stesk vedl starce Simeona, aby chodil denně do chrámu s jistotou, že jeho život neskončí, dokud nebude mít v náruči Spasitele. Tento stesk přiměl marnotratného syna vymanit se z destruktivního postoje a vyhledat náruč svého otce. Tento stesk vnímal ve svém srdci pastýř, který zanechal devadesát devět ovcí, aby šel hledat tu ztracenou, a zakoušela ho také Marie Magdalena onoho nedělního rána, když se ubírala ke hrobu, kde ji potkal vzkříšený Mistr. Stesk po Bohu nás vytahuje ven z našich deterministických ohraničení, která nás nutí myslet si, že se nic nedá změnit. Stesk po Bohu je postoj, který láme nudný konformismus a nutí nás, abychom se zasadili o onu změnu, po které toužíme a kterou potřebujeme. Stesk po Bohu má svoje kořeny v minulosti, ale nekončí tam, nýbrž hledá budoucnost. Věřící „nostalgik“, podněcovaný svojí vírou, hledá Boha jako mudrci na těch nejodlehlejších místech dějin, neboť ve svém srdci tuší, že jej tam očekává Pán. Jde na periferii, na hranice a na místa nedotčená evangeliem, aby se mohl setkat se svým Pánem; a nepočíná si přitom nikterak nadřazeně, nýbrž jako žebrák, který nemůže ignorovat oči toho, pro něhož je dobrá zvěst dosud neznámým územím.

Opačný postoj měli v Herodově paláci jen pár kilometrů od Betléma ti, kdo si neuvědomovali, co nastává. Zatímco mudrcové byli na cestě, Jeruzalém spal. Dřímal společně s Herodem, který, místo aby hledal, spal také. Pohroužen ve spánku umrtveného svědomí. A zděsil se. Je to zděšení, které se před novostí, jež převrací dějiny, uzavírá do sebe, do svých závěrů, svých poznatků a úspěchů. Je to zděšení toho, kdo sedí na svém bohatství a neumí dohlédnout dál. Zděšení, které se rodí v srdci toho, kdo chce kontrolovat všechno a všechny; zděšení toho, kdo je pohroužen do kultury vítězství za každou cenu; kultury, ve které je místo pouze pro „vítěze“ a za jakoukoli cenu. Zděšení, které se rodí ze strachu a obav z toho, co nám klade otázky a ohrožuje naše jistoty a pravdy, naše způsoby přilnutí k tomuto světu a životu. Herodes měl strach, který jej přiměl hledat bezpečí ve zločinu. „Necas parvulos corpore, quia te necat timor in corde – Vraždíš tyto maličké jen proto, že vraždíš strach ve svém srdci.“ (sv. Quodvultdeus, Sermo 2, modlitba se čtením ze svátku Svatých neviňátek 28. prosince).

Chceme se poklonit. Oni mužové přišli z Východu, aby se poklonili, a přišli na místo, které je vlastní králi: do paláce. Přišli tam – a to je důležité - na základě svého hledání. Bylo to náležité místo, protože králi se náleží narodit se v paláci a mít svůj dvůr a své poddané. Je to znamení moci, úspěchu a zdařilého života. A je možné očekávat, že tento král bude uctívaný, obávaný a že mu bude pochlebováno, avšak nikoli, že bude milován. Toto jsou mondénní schémata, drobní bůžci, kterým vzdáváme poctu: kult moci, zdání a nadřazenosti. Idoly, které slibují pouze smutek, otroctví a strach.

A právě tam začínala ta delší cesta, kterou se museli vydat tito mužové, přišlí zdaleka. Tam museli projevit tu nejobtížnější a nejkomplikovanější neohroženost, totiž objevit, že to, co hledali, nebylo v paláci, nýbrž na místě, které je jinde nejen zeměpisně, ale i existenčně. Tam neviděli hvězdu, která je přiměla objevit Boha, který chce být milován, což je možné jedině ve znamení svobody a nikoli tyranie; objevit, že pohled tohoto neznámého, ale vytouženého krále neponižuje, nezotročuje a neuvězňuje. Objevit, že Boží pohled pozvedá, odpouští a uzdravuje. Objevit, že Bůh se chtěl narodit tam, kde jsme jej nečekali a možná ani nechtěli. Anebo kde jej nezřídka popíráme. Objevit, že Boží pohled objímá raněné, znavené, týrané a opuštěné a Jeho síla a Jeho moc se jmenuje milosrdenství. Jak vzdálený je pro některé Betlém od Jeruzaléma!

Herodes se nemohl poklonit, protože nechtěl, ani nemohl měnit svůj pohled. Nechtěl se přestat klanět sobě samému a věřit, že s ním všechno začíná i končí. Nemohl se klanět, protože usiloval o to, aby se klaněli jemu. Ani kněží se nemohli klanět, protože věděli mnoho, znali proroctví, ale nebyli ochotni putovat, ani se změnit.

Mudrci pociťovali stesk, nechtěli už obvyklé věci. Měli dost zvyklostí a byli znuděni a unaveni Herodem svojí doby. Avšak tam, v Betlémě, byl příslib novosti, příslib nezištnosti. Tam se dělo něco nového. Mudrci se mohli klanět, protože měli odvahu vykročit, a když padli na zem před maličkým, padli na zem před chudým, padli na zem před bezbranným, padli na zem před neobvyklým a nepoznaným betlémským Dítětem, objevili Boží Slávu.

Převzato ze stránek Vatikánského rozhlasu (http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25014)

Dobrá kniha pro dlouhé zimní večery: L. Heryán: Exotem na této zemi

Aktuální od 6. listopadu 2016 do 20. listopadu 2016 (Aktuality)

 

Kniha známého saleziánského kněze Ladislava Heryána s podtitulem O Božím milosrdenství mezi námi je silnou sondou do našeho prožívání křesťanství. Neobsahuje zbožné fráze ani výzvy ke konformitě. Naopak - nutí čtenáře přemýšlet nad tím, co je skutečné poselství křesťanství. 
Bohu díky za tuto perlu v současné duchovní literatuře u nás.

Čeho před smrtí nejvíce litujeme?

Aktuální od 29. října 2016 do 12. listopadu 2016 (Aktuality)

Prožíváme období, kdy navštěvujeme hroby našich blízkých, zapalujeme na nich svíčky, modlíme se za ně. Chtě nechtě nám tak dochází realita, že i náš život je konečný. A to je důležité poznání, byť si jej neradi přiznáváme.

Americká psycholožka Bronie Wareová pracovala mnoho let se starými a umírajícími lidmi a sdílela s nimi poslední chvíle života. Se svými klienty se bavila o tom, čeho v životě litují, a zjistila, že některá témata se opakují. Zde je pět nejčastějších věcí, kterých lidé před vlastní smrtí litovali:

 • Přál bych si, abych měl odvahu žít život podle sebe, ne život podle očekávání druhých. To byla nejčastější lítost ze všech.
 • Přál bych si, abych býval tolik nepracoval. To tvrdil každý umírající muž. Propásli dětství svých dětí a společnost svých rodičů.
 • Přál bych si, abych býval měl více odvahy vyjádřit své pocity. Mnozí lidé potlačovali své pocity a chtěli být zadobře s okolím. Výsledkem byl život na lécích a fakt, že nikdy nebyli sami sebou. Mnozí si přivodili různá onemocnění vztahující se k zahořklosti a křivdám, které si s sebou nesli.
 • Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Lidé si většinou neuvědomí důležitost starých přátel, dokud se neocitnou na smrtelné posteli. A v ten moment již většinou není možné je dohledávat. Každému, když umírá, chybějí staří přátelé.
 • Přál bych si, abych si dovolil být šťastnější. Toto bylo překvapivě velmi časté přání. Mnozí si až do konce neuvědomili, že štěstí je velmi často volba. Zamrzli ve starých vzorcích a zvycích. Ohledy na pohodlí rodiny překryly jejich emoce stejně jako fyzické životy. Obava ze změny je vedla k tomu, že předstírali sobě i druhým, že jsou spokojeni, zatímco hluboko uvnitř tomu tak nebylo. Když jste na smrtelné posteli, je vám jedno, co si o vás myslí ostatní. Je nádherné se uvolnit a smát se už dlouho před vlastní smrtí.

 

Převzato z knihy Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie autorů P. Remeše a A. Halamové. Upraveno a zkráceno.

Dobrá kniha k podzimnímu čtení

Aktuální od 12. srpna 2016 do 6. listopadu 2016 (Aktuality)

A. S. McHugh: Introverti v církvi

Pokud je Vám lépe v úzkém kruhu lidí a v důležitých vztazích preferujete méně lidí, ale spíše hlubší vztahy, pak by Vám tato kniha mohla hodně pomoci v prožívání Vašeho vztahu s Bohem v církvi. Ač je autor evangelík a popisuje především situaci introverta v jeho církevním prostředí, přesto kniha obsahuje mnoho cenných podnětů, při kterých si introvert řekne "To je přesně ono! Takhle to mám." Kniha vychází z důležité skutečnosti, že každý jsme jiný a že i naše prožívání vztahu s Bohem je ovlivněno tím, jakou máme povahu a jak skrze ni prožíváme své vztahy.

Dobrá kniha ke čtení na prázdniny

Aktuální od 3. července 2016 do 31. srpna 2016 (Aktuality)

Kniha krátkých zamyšlení i delších textů je dílem starého Jezuity P. Jana Rybáře. Je lidský a je pravdivý. Vyjadřuje se k aktuálním problémům dnešní doby, zvláště círvi u nás a píše věci tak, jak jsou a ne tak, jak bychom je chtěli vidět růžovými brýlemi. Zdůrazňuje tajemství Boží lásky a tvrdě kritizuje zneužívání křesťanství k vytváření strachu a slepé poslušnosti.

Knihu lze číst postupně a tak může být dobrým společníkem pro čtení na dovolenou.

Malé zamyšlení pro advent

Aktuální od 25. listopadu 2015 do 24. prosince 2015 (Aktuality)

"Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil, abych si všímal záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kultovní prožitek. Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál. Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.
Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty jsou samozřejmým doplňkem života, kterými rosteme a zrajeme.
Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje.
Víš, jak velice potřebujeme přátelství. Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější a nejjemnější věci života dorostl. Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra, se slovy nebo bez nich, na správném místě.
Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život. Nedávej mi co si přeji, ale co potřebuji. Nauč mne umění malých kroků."

(Antoine de Saint-Exupéry)

Dušičkové zamyšlení

Aktuální od 31. října 2015 do 14. listopadu 2015 (Aktuality)

Prožíváme období, kdy navštěvujeme hroby našich blízkých, zapalujeme na nich svíčky, modlíme se za ně. Chtě nechtě nám tak dochází realita, že i náš život je konečný. A to je důležité poznání, byť si jej neradi přiznáváme.

Americká psycholožka Bronie Wareová pracovala mnoho let se starými a umírajícími lidmi a sdílela s nimi poslední chvíle života. Se svými klienty se bavila o tom, čeho v životě litují, a zjistila, že některá témata se opakují. Zde je pět nejčastějších věcí, kterých lidé před vlastní smrtí litovali:

 1. Přál bych si, abych měl odvahu žít život podle sebe, ne život podle očekávání druhých. To byla nejčastější lítost ze všech.
 2. Přál bych si, abych býval tolik nepracoval. To tvrdil každý umírající muž. Propásli dětství svých dětí a společnost svých rodičů.
 3. Přál bych si, abych býval měl více odvahy vyjádřit své pocity. Mnozí lidé potlačovali své pocity a chtěli být zadobře s okolím. Výsledkem byl život na lécích a fakt, že nikdy nebyli sami sebou. Mnozí si přivodili různá onemocnění vztahující se k zahořklosti a křivdám, které si s sebou nesli.
 4. Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Lidé si většinou neuvědomí důležitost starých přátel, dokud se neocitnou na smrtelné posteli. A v ten moment již většinou není možné je dohledávat. Každému, když umírá, chybějí staří přátelé.
 5. Přál bych si, abych si dovolil být šťastnější. Toto bylo překvapivě velmi časté přání. Mnozí si až do konce neuvědomili, že štěstí je velmi často volba. Zamrzli ve starých vzorcích a zvycích. Ohledy na pohodlí rodiny překryly jejich emoce stejně jako fyzické životy. Obava ze změny je vedla k tomu, že předstírali sobě i druhým, že jsou spokojeni, zatímco hluboko uvnitř tomu tak nebylo. Když jste na smrtelné posteli, je vám jedno, co si o vás myslí ostatní. Je nádherné se uvolnit a smát se už dlouho před vlastní smrtí.

 

Převzato z knihy Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie autorů P. Remeše a A. Halamové. Upraveno a zkráceno.

Příprava dospělých na biřmování - Nový zákon

Aktuální od 21. října 2015 do 31. prosince 2015 (Aktuality)

Nový zákon

(zpracováno podle Ryšková a kol. (1991). Stručný úvod do Písma sv. Nový zákon. Scriptum, Praha)

Historické pozadí NZ

 • Palestina je pod nadvládou Římanů. Židům je tolerována jakási samostatnost.
 • Herodes Veliký – židovský král (37 – 4 př. Kr.) – postavil velký chrám. Byl velmi krutý. Za jeho vlády se narodil Ježíš. Po jeho smrti byla říše rozdělena mezi jeho tři syny:
 • Archelaus – vládl v Judsku a Samaří. Židé si však na něj stěžovali u císaře, proto byla Judsko od r. 6 po Kr. pod přímou nadvládou Říma, spravoval jej tzv. prokurátor. V letech 26 – 36 po Kr. to byl Pontius Pilát.
 • Antipas vládl v Galilei (Ježíš o něm říká: Jděte a řekněte té lišce… (Lk 13,32). Nechal zavraždit Jana Křtitele.
 • Filip – území na severu, vybudoval Cesarei Filipovu
 • Židovská válka (66 – 70 po Kr.) – nepokoje proti Římanům ? pád Jeruzaléma, byl zničen chrám, zůstala jen zeď nářků. Židé povstali ještě v letech 131 – 135, ale byli definitivně poraženi a rozptýleni do celého světa. Návrat jim byl umožněn až po hrůzách 2. světové války, kterých se na Židech nacisté dopustili.

 

Židovské náboženské skupiny

 • Farizeové – („oddělení“) – znali a dodržovali zákon, ale vedlo je to k pýše a povýšenosti nad ostatní. Budovali synagogy. Díky nim židovství přežilo i po pádu Jeruzaléma.
 • Saduceové – patřili k vyšší společenské vrstvě než farizeové a zakládali si na tom. V morálce byli laxní. Tvořili většinu velerady.
 • Zákoníci – moralisté, právníci – vznikaly různé školy (např. Gamalileova), patřili k farizejům i saducejům.
 • Velerada – správní sbor v čele s veleknězem, v době judských prokurátorů měli značnou moc. Nařízení velerady byla závazná pro všechny Židy na celém světě. Měli vlastní policii (ta nejspíš zatkla Ježíše), nemohli však vynést trest smrti (proto museli Ježíše vézt k Pilátovi).
 • Samaritáni – potomci usídlenců po zničení severního království. Mezi nimi a „pravověrnými“ Židy bylo nepřátelství.

 

Ježíšův život

 • Narodil se za vlády Heroda Velikého.
 • Jeho narození stanovil omylem v 6. stol. o 4 – 7 let dříve skytský mnich Diviš na rok 754 od založení Říma.
 • O Ježíšově dětství vypráví jen Mt a Lk
 • Jeho veřejnému působení předcházelo působení Jana Křtitele. Veřejně Ježíš působil cca 3. roky
 • Veřejné působení: zázraky + učení. Po úspěšném začátku (rozmnožení chlebů apod.) se stále více stává trnem v očích pro farizeje a zákoníky.
 • Nakonec je zatčen a předveden před veleradu. Očekávanému zatčení předcházela Poslední večeře, při které ustanovil eucharistii.
 • Kristovo zmrtvýchvstání znamená vítězství Boha nad smrtí a nad zlem.

 

Formování evangelií

 • Kristova slova a skutky, kterých byli apoštolové a ostatní učedníci svědky
 • Svědectví těchto svědků předávané ústně v komunitách
 • Zapisování tohoto svědectví a tvorba konečné fáze evangelních textů. Evangelisté do textu vkládají své zkušenosti a formují text podle vlastního myšlenkového postupu. Zde stále musíme mít na paměti působení Ducha sv. v celém tomto procesu.

Synoptici

 • Mt, Mk a Lk evangelia mají mnoho společného (syn optis = stejný pohled)
 • podobnosti: křest, působení v Galilei, Petrovo vyznání, předpověď utrpení, poslední dny v Jeruzalémě
 • odlišnosti: Ježíšovo dětství jen u Mt a Lk; různé verze Otčenáše u Mt a Lk; detaily ve vyprávění o zázracích

 

Matoušovo evangelium

Nejdelší, nejvíce systematické: Matouš píše pro Židokřesťany. 5 částí (jako 5 knih Mojžíšových)

 • Horské kázání
 • Volba učedníků a rady pro ně
 • Konfrontace s farizei
 • Ježíš se stále více stahuje z veřejného působení a formuje své učedníky
 • Cesta do Jeruzaléma, kde jej čeká smrt

 

Markovo evangelium

 • Nejkratší, pravděpodobně nejstarší, určeno pohanokřesťanům. Marek byl učedníkem sv. Petra.
 • Hlavně o Ježíšových činech a zázracích.
 • Nejkratší neznamená méněcennost. Můžeme jej naopak považovat za historicky nejvěrohodnější a obsahující to nejpodstatnější.

 

Lukášovo evangelium

 • Lukáš byl společník sv. Pavla, je mu připisováno i autorství Skutků apoštolů.
 • Evangelium je určeno pohanokřesťanům. Pozornost je často věnována chudým a hříšným (jen Lk má podobenství o chudé vdově, milosrdném samaritánovi nebo marnotratném synu)
 • Má nejvíce zpráv o Ježíšově dětství

 

Janovo evangelium

 • Pravděpodobně nejmladší evangelium, má zcela odlišný styl.
 • Synoptikové ukazují Ježíše, jak se jevil svým učedníkům v době svého působení. Jan Krista vykresluje na základě hlubšího chápání Krista.
 • Osobní, básnický a symbolický styl vyjadřování (Kristus o sobě říká: „Já jsem pravda, vinný kmen, světlo, dobrý pastýř, chléb života…“)
 • Chybí podobenství, jak je známe u synoptiků. Naproti tomu evangelium obsahuje mnoho delších Ježíšových řečí (velekněžská modlitba apod.)
  1 2 další
Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!