Biblický citát na dnešní den

www.vira.cz
sobota, 4. 4.

Římskokatolická farnost Ostrava – Plesná, Dobroslavická 40, 725 27 Ostrava – Plesná

Duchovní správce: P. PhDr. Pavel Moravec, PhD, tel. 731 193 985; e-mail: rkf.ostravaplesna@doo.cz

IČ 48808997; č. účtu: 167300224/0300 (na běžný provoz); 709202734/0600 (na opravy)

Bohoslužby: Neděle – 9,00; Čtvrtek 17,30 (duben – září), 16,45 (říjen – březen)

Bohoslužby jsou také o prvních pátcích a slavnostech.
Aktuální pořad bohoslužeb na následující týden je vždy uveden v aktualitách.

Úřední hodiny (mimo prázdniny a dny, kdy mimořádně není čtvrteční bohoslužba):
Čtvrtek 18,00 – 18,30 (duben - září); 17,15 - 18,00 (říjen - březen).

V případě potřeby je možné se telefonicky či e-mailem domluvit s duchovním správcem na jiném termínu schůzky.

Informace ohledně křtů, svateb, pohřbů a intencí na bohoslužby jsou uvedeny dole na této stránce (pod aktuálními ohláškami a plánem nejbližších farních aktivit).

Fotogalerie

Eucharistický průvod 2019

23. června 2019 (12 fotek)

Eucharistický průvod 2019

Vaječina 9.6.19

10. června 2019 (9 fotek)

Vaječina 9.6.19

Rozkvetlá farní zahrada

29. června 2018 (9 fotek)

Rozkvetlá farní zahrada

První sv. přijímání 2018

17. června 2018 (5 fotek)

První sv. přijímání 2018

Větrem zničená střecha na faře

16. prosince 2017 (3 fotek)

Větrem zničená střecha na faře

více fotogalerií

Poslední aktuality

Info - koronavirus

Aktuální od 3. dubna 2020 do 11. dubna 2020 (Aktuality)

Vzhledem k omezením v souvislosti s epidemií koronaviru nebudou v kostele sv. Jakuba v Ostravě Plesné až do odvolání bohoslužby.
Proto v kostele
nebudou ani veřejně přístupné velikonoční obřady.
Časy velikonočních bohoslužeb vysílaných živě na TV Noe:
Květná neděle: 11,00 (s papežem Františkem)
Zelený čtvrtek: 18,00
Velký pátek: 18,00 (z vatikánské baziliky)
Velikonoční vigilie: 21,00 (z vatikánské baziliky)
Velikonoční neděle: 11,00 (s papežem Františkem)
Zpovídání se odkládá na dobu, kdy budou zrušena přísná bezpečnostní opatření. Na tomto odkazu jsou slova papeže Františka o zpovědi v této době:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200330jak-se-zpovidat-behem-nakazy-koronaviru

Ostravsko-opavský biskup udělil všem věřícím dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě.
Můžete sledovat bohoslužbu na TV Noe nebo skrze radio Proglas. 
Zrušeny jsou i čtvrteční bohoslužby na faře, úřední hodiny a bohoslužby v kaplích v Děhylově a Dobroslavicích. 
V případě pohřbu se bude konat pouze krátký obřad u hrobu v úzkém rodinném kruhu.
Návod pro bohoslužby v rodině během velikonočního třídení jsou na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY

Květná neděle - výklad čtení a zamyšlení

Aktuální od 3. dubna 2020 do 8. dubna 2020 (Aktuality)

Květnou nedělí vstupujeme do svatého týdne, závěru postní doby. V liturgii květné neděle nacházíme dvě základní témata:
- připomínka Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma (to symbolizuje svěcení ratolestí a průvod na začátku mše
- Ježíšovo utrpení (to si připomínáme v pašijích)
Na začátku mše se vždy věřící shromáždili u vchodu do kostela nebo na jiném vhodném místě. Po pozdravení kněze následovalo požehnání ratolestí, po kterém se četlo evangelium o vjezdu do Jeruzaléma. Následoval průvod do kostela, doprovázený zpěvem žalmu nebo jiného vhodného zpěvu. Mše sv. pak pokračovala přímo vstupní modlitbou, ve které je vyzdvihnut již druhý aspekt Květné neděle. Prosíme v ní, aby tak, jako Ježíš byl poslušný až k smrti na kříži, i my jsme dokázali za všech okolností plnit Boží vůli, následovali tak Ježíše a měli účast i na jeho vzkříšení.

1. čtení Iz 50,4-7
Úryvek je z Deuteroizaiáše a hovoří o Hospodinově služebníku, ve kterém křesťané vidí trpícího Ježíše.
Jedná se o třetí Služebníkův zpěv. Slova Pán, Hospodin se v úryvku třikrát opakují. Je to jediné místo u Deuteroizaiáše, kde se toto slovní spojení, časté u Protoizaiáše a Ezechiela, vyskytuje.
Služebník Jahwe je představen jako věrný učedník, stávající se učitelem moudrosti pro pokorné a znavené. Pronásledovaný a znevažovaný klade svou důvěru v Boha, který jej ujišťuje o své ochraně. Učedník musí nejprve sám zakusit to, co má potom předávat ostatním. Svým stylem se úryvek velmi podobá Jeremiášovým výrokům o svých souženích, ve kterých se také objevuje motiv nářku i důvěry. Stejně jako ostatní proroci je jím opovrhováno a ubližováno mu.
probouzet sluch poukazuje na neustálý kontakt s Bohem. Služebník není mistr, ale učedník.
Služebník s trpělivostí přijímá stoupající utrpení, běžné v tehdejším světě - rány, rvaní vousu, poplivání... Nejenže utrpení neodporuje, ale ještě se mu jakoby otevíral.
tvář pokrytá křemenem se vyskytuje u proroků často. Ukazuje to na kontrast k tváři poplivané.
V křesťanském chápání lze jasně vidět v trpícím služebníkovi Krista. Židé vidí v trpícím služebníkovi Izraelský národ, který v době babylonského vyhnanství snáší protivenství a utrpení. V tom je spatřována jakási zástupná oběť za hříchy národa v jeho nevěrnosti smlouvě s Hospodinem.

Žalm 22
Tento žalm bývá nazýván modlitbou spravedlivého, který umírá. Je zcela opuštěn, zažívá smrtelnou úzkost a zdá se mu, že jej opustil i Bůh. V žalmu můžeme vidět jasně předobraz Kristova utrpení na kříži. K původnímu nářku byl pravděpodobně přidán dodatek o liturgickém shromáždění (posl. část: Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu... - jakoby byl postaven most mezi opuštěností od Boha i od lidí sjednocením se a sdílením se s bratry, s příslušníky pravého Izraelského národa.). Druhým dodatkem je eschatologická část v závěru, která se však při zítřejší liturgii nečte.

2. čtení Flp 2,6-11
Starokřesťanský hymnus v listě Filipanům o ponížení a povýšení Krista, který zpíváme při modlitbě breviáře při sobotních nešporách, se svou strukturou podobá starozákonním žalmům nebo poezii. Někteří exegeté předpokládají jeho originál v Aramejštině. Není jednota v jeho rozdělení, někteří jej rozdělují jej na tři části: Kristovo ponížení, povýšení a úcta ke Kristu.
nic nelpěl na tom, že má Božskou přirozenost jedno z možných vysvětlení je, že Ježíš se vzdal všech pozemských dober, které by mu z lidského pohledu, jako Bohu, náležely
sám sebe se zřekl - známé řecké slovo kenoze, vyjadřující vyprázdnění. Je to jakási antiteze k slovům nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu - Bohu, který je nade vším, plnost všeho.
vzal na sebe přirozenost služebníka. Některé překlady uvádějí slovo otrok, aby vyjádřily skutečnost lidského otroctví mocnostem zla, končícím smrtí. Slovo služebník se však uvádí v rezonanci na zpěv Hospodinova služebníka u Izaiáše.
ponížil se - řecké slovo tapenophrosymé naznačuje opovrhování hodnou a bídnou situaci člověka, ubohost, (přiměřenou postoji před Bohem.) Ježíšovo ponížení se stává vzorem pro křesťanskou pokoru.
a to k smrti na kříži - tato slova byla pravděpodobně Pavlem dodána do tohoto starokřesť. Hymnu
Po svém ponížení je Ježíš povýšen. Kristus je jmenován pánem celého veškerenstva, dostává
jméno nad každé jiné jméno - toto jméno je Pán, jak se říká v  závěru hymnu: Ježíš Kristus je pán. V septuagintě křesťané užívali slova Kyrios jako překlad hebrejského JHWH a zde se toto slovo připisuje Ježíšovi.
každé koleno musí pokleknout - je to narážka na Iz 45,23 kde Hospodin o sobě samém říká: přede mnou každý klesne na kolena.
na nebi, na zemi i v podsvětí vyjadřuje univerzalitu. Ježíš je pánem všeho
Ježíš Kristus je Pán je starokřesťanské vyznání víry. Nacházíme jej v NZ ještě v 1listu Korinťanům a Římanům.
Jako evangelium se čtou pašije podle Matouše.
Symbolika květné neděle je neobyčejně silná. Lidé v prvním evangeliu radostně jásají a zpívají Hosana a zdá se, že nastává konečně očekávané království Izraele. Ale ten stejný Jeruzalémský lid, který Krista oslavoval, nechal se strhnout propagandou farizeů a v pašijích – druhém evangeliu Květné neděle - křičí na Piláta: "Ukřižuj!"
Možná i nám by vyhovoval spíše Ježíš král, Ježíš vítěz ve slavném průvodu, v nádherných ceremoniích. Možná i pro nás je těžké přijat Ježíše, který trpí, je od lidí opuštěný, ba dokonce snad jsme to i my sami, kteří jej opouštíme, když se nám to zrovna nehodí. Když po nás chce něco víc. Když po nás chce opravdovost a věrnost až do konce. Když po nás chce kříž...
Nezapomeňme, že Ježíše v podstatě odsoudila na smrt tehdejší náboženská elita. Možná, že hned vytáhneme alibi a řekneme: "Farizeové byli zlí, pyšní..." Ale farizeové hledali, zkoumali zákon, čekali na Mesiáše. A snažili se být věrní až do maličkostí. A přece je Ježíš potkal a oni jej nepoznali. Naopak, ještě jej odsoudili za rouhání.
My se také snažíme brát víru vážně. Chodíme do kostela, snažíme se řídit křesťanskými pravidly a být věrní i v nejrůznějších maličkostech. Jen aby Ježíš někdy neprošel kolem nás, a my si jej nevšimli. Nebo snad ještě volali: "Na kříž s ním, vždyť se rouhá!" Jen aby nám Ježíš neunikl mezi všemi našimi povinnostmi a snahami, mezi naší vzornou a pravidelnou modlitbou, přísnými postoji v oblasti morálky i naším odsuzováním některých lidí, kteří úplně nezapadnou do našich jednoduchých náboženských schémat…
© Pavel Moravec

Plán nejbližších farních aktivit

Aktuální od 28. února 2020 do 30. června 2020 (Aktuality)
 • Vzhledem k aktuálnímu vávoji kolem epidemie koronaviru se může plán aktivit aktuálně měnit. Do odvolání mimořádných opatření se žádné bohoslužby ani jiné farní aktivity nekonají.
 • Sobota 16. května:
 • Pouť v Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 17. května:
  Zapisování úmyslů na mše sv. na druhé pololetí 2020.
  Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Neděle 24. května
  Sbírka na opravy.
 • Sobota 30. května:
  Pouť v kapli v Děhylově (18,00).
 • Neděle 31. května:
  Seslání Ducha sv.
  Sbírka na Charitu.
  Odpoledne na faře farní vaječina.
 • Neděle 7. června
  První sv. přijímání.
 • Sobota 13. června:
  Mše sv. v kapli v Děhylově (17,00) a Dobroslavicích (18,00).
 • Neděle 14. června:
  Těla a Krve Páně. Po bohoslužbě eucharistický průvod.
 • Neděle 21. června
  Sbírka na dostavbu Diecézního centra mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
 • Neděle 28. června:
  Sbírka na opravy.

Praktické informace ohledně křtů, svateb a pohřbů

Aktuální od 7. listopadu 2019 do 31. prosince 2020 (Aktuality)

Křest dětí

Křest znamená začlenění do církve. Při křtu dětí jejich rodiče slibují, že je vychovají ve víře. Nemá smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v souvislosti s narozením dítěte“. Děti se křtí v té farnosti, kde jejich rodiče patří (jednoduše řečeno: kde rodiče chodí pravidelně do kostela).

Ke křtu rodiče vybírají dítěti kmotra. Měl by to být člověk opravdu věřící a ve své víře zakotvený. Úlohou kmotra je pomáhat rodičům s vedením dítěte ke vztahu s Bohem. Křest přicházejí domlouvat zásadně rodiče, ne babička nebo dědeček. Přijďte se domluvit cca. 2 měsíce před termínem, kdy křest zamýšlíte. Křty bývají v neděli po mši sv., která je v 9:00.

Církevní sňatek

Církevní sňatek uzavírají snoubenci, kteří mají úmysl svou víru praktikovat v každodenním životě.

Máte-li zájem uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit nejméně půl roku před zamýšleným sňatkem. Je třeba domluvit termín, aby vyhovoval snoubencům i knězi. Před uzavřením svátosti manželství probíhá příprava.

Křesťanský pohřeb

Pokud někdo z Vašich blízkých zemře a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb (případně pokud to bylo přání zesnulého), prosím, nejprve si domluvte termín pohřbu s místním duchovním P. Pavlem Moravcem (stačí telefonicky - číslo je 731 193 985). Pokud by se stalo, že již budete mít termín dopředu domluvený bez kněze, je docela možné, že on Vám v tomto čase nebude moci vyhovět. Vzhledem k dalším povinnostem duchovního správce jsou pro pohřby vyhrazeny pondělní a čtvrteční odpoledne, naopak v neděli a ve středu pohřby nebývají.

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu. Máte-li zájem, můžete napsat stručný životopis zesnulého a kněz jej v závěru obřadu přečte.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Jsme však vděční za příspěvek na pokrytí nákladů na provoz kostela, které v souvislosti s pohřbem vznikají (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete knězi dát před nebo po pohřbu. Na tento dar lze vystavit potvrzení pro účely odpočtu výše daru ze základu daně.

Intence

Úmysly na bohoslužby (intence) se zapisují v polovině listopadu a května vždy na následující pololetí, termín je uveden v ohláškách. Je dobré si termín pohlídat, neboť úmysly na bohoslužby bývají během 14 dnů obsazené.

Archiv aktualit

Ohlášky 8.3

Aktuální od 7. března 2020 do 14. března 2020 (Aktuality)

2. neděle postní

 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na poděkování za přijatá dobrodiní

Ohlášky 1.3

Aktuální od 1. března 2020 do 7. března 2020 (Aktuality)

1. neděle postní

 • Dnes po bohoslužbě jsme zván do farní kavárny.
 • Děkujeme za sbírku „Haléř sv. Petra“ neděli. Vybralo se 5 903 Kč.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Bohumila Nováka, živou a zemřelou rodinu. Po bohoslužbě bude půl hodiny tichá adorace.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebudou úřední hodiny.
 • V pátek mimořádně nebude bohoslužba.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Václava Mikolajka, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu a P. Vavřince Mitáčka
 • Příští neděli po bohoslužbě bude dole na faře 10,00 – 11,00 biblická hodina. Tématem bude život v době Ježíšově (zeměpis Palestiny, židovské svátky a náboženský život), synoptická evangelia a evangelium podle Matouše.
 • V postní době jsou křížové cesty v 8,30. Prosíme jednotlivá společenství, aby se zapsala na seznam, který je v sakristii.

Ohlášky 24.2

Aktuální od 22. února 2020 do 29. února 2020 (Aktuality)

7. neděle v mezidobí

 • Děkujeme za sbírku na opravy minulou neděli. Vybralo se 6 126 Kč. Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu. Začíná postní doba. Bohoslužba bude v 16,45 v kostele a bude za zemřelou Anežku Chamrádovou a zemřelého manžela, sourozence, jejich rodiče, za zemřelou Marii Kašovou a zemřelého Valentina Kašu, za zemřelého Ivana Nykla, manželku a za duše v očistci.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude na úmysl dárce.
 • Ve čtvrtek mimořádně nebudou úřední hodiny.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jana Růžičku mladšího, Márii Gramatovou, Jana Gramatu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Bohoslužba bude zaměřená pro děti a po bohoslužbě bude dole na faře farní kavárna.
 • V postní době budou křížové cesty v 8,30. Příští neděli bude místo křížové cesty kající adorace. Proto se před bohoslužbou nebude zpovídat.

Ohlášky 16.2

Aktuální od 15. února 2020 do 22. února 2020 (Aktuality)

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes je sbírka na opravy. Příští neděli bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Dnes 14,00 – 15,00 bude bowling v centru Vltava pro koledníky z Tříkrálové sbírky z naší farnosti.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za dar zdraví pro nemocnou Klárku
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Jaroslava a Jaroslavu Sobkovy, Břetislava Vaněčka, živou a zemřelou rodinu

Ohlášky 9.2

Aktuální od 8. února 2020 do 16. února 2020 (Aktuality)

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes po bohoslužbě (10,00 – 11,00) bude dole na faře biblická hodina. Tématem bude vznik Nového zákona, historické okolnosti a zajímavosti ohledně svitků, na kterých byl Nový zákon napsán.
 • Ve čtvrtek bude bohoslužba v 16,45 dole na faře a bude za Emilii Bochňákovou, manžela, syny, zetě a snachy
 • Příští čtvrtek (13.2) nebude vyučování náboženství z důvodu jarních prázdnin v okrese Ostrava.
 • Příští neděli bude bohoslužba v 9,00 a bude za Valentina a Matyldu Kňurovy, dcery Slávku, Maňku, syna Jaromíra a duše v očistci
 • Příští neděli bude sbírka na opravy. Za 14 dní bude sbírka „Haléř sv. Petra“.
 • Příští neděli (16.2) 14,00 – 15,00 bude bowling v centru Vltava pro koledníky z Tříkrálové sbírky z naší farnosti.

více z archivu aktualit

Seo servis I heart Validator logo Validní XHTML 1.0 Strict Validní CSS!